Hoofdredacteur: Luc Van de Ven

Senior jrg. 3 nr. 3

18,00


SKU

SENIOR3-3

Jaargang

jrg. 3 nr. 3

Aantal pagina's

48

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via senior@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

Meer handen aan het bed (?)
Luc Van de Ven

Editoriaal

Integratie van geriatrische zorgaspecten in de opleiding Verpleegkunde
Heidi Cosyns, Katrien Staessens, Koen Milisen & Mieke Deschodt

Zo goed als elke verpleegkundige zal ongeacht de setting of afdeling van tewerkstelling op bijna dagelijkse basis in contact komen met oudere zorgvragers. Dit staat in schril contrast met het aantal verpleegkundigen dat in het verleden koos voor een verdieping, afstudeerrichting of major in de geriatrie (Deschodt et al., 2010). De kennis, competenties en expertise over zowel gezond ouder worden als complexe geriatrische zorg is daarom niet altijd toereikend bij de huidige zorgverleners (Van der Elst et al., 2014). Om hier een antwoord op te bieden, is in de curricula van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs (HBO5), de bachelor verpleegkunde en de master verpleegkunde de laatste jaren sterk ingezet op een verhoogde aandacht voor gerontologische en geriatrische zorg.

Waarom depressie en ouder worden niet hand in hand gaan
Cédric van Moorsel

Depressie op oudere leeftijd is een veelvoorkomende aandoening die nog te vaak over het hoofd wordt gezien door het samengaan van ouderdomskwalen, rouw, verdriet en medische comorbiditeiten. Depressie heeft een negatieve impact op de kwaliteit van leven, vergroot het psychisch lijden en de kans op ziekteontwikkeling. Om de diagnose adequaat te kunnen stellen moeten bijkomende concepten gehanteerd worden naast de gangbare classificaties voor depressie bij volwassenen. De klinische kijk kan worden getraind om de diversiteit aan klinische manifestaties te onderscheiden en zo tot een tijdige behandeling te komen. De behandeling is even doeltreffend bij oudere als bij jongere patiënten en bestaat uit psychotherapie, medicatie, elektroconvulsieve therapie en psychosociale interventies.

Fa kruis, de kritische noot
Marianne Van Der Veken & Wim Embrechts

Deskundig begeleiden van ouderen
Lieve Lemey

Boekbespreking

De rol van persoonlijkheidsaspecten bij preventie en behandeling van ‘probleemgedrag’ bij dementie
Met de STIP-methode helpen wij u op weg!
Ton Bakker & Janine Collet

Persoonlijkheidsaspecten van de oudere mens en van de zorgafhankelijke kwetsbare oudere met psychische problematiek in het bijzonder zijn in de finale levensfase van groot belang voor zowel de ervaren kwaliteit van leven als de functionele autonomie. De persoonlijkheid is als het ware het vehiculum dat alle ervaringen en kernbehoeften van het geleide leven tot dan toe in zich herbergt. Het ervaren van een autonome en een psychisch evenwichtige ouderdom met een optimale kwaliteit van leven wordt er in hoge mate door bepaald. Persoonlijkheid is een breed begrip dat om nadere operationalisering voor kwetsbare ouderen vraagt.

> Uitbreide versie van artikel ‘Persoonlijkheidsaspecten’
>
Schema Persoonlijkheidsfactoren

Behoeftegebaseerde zorg bij bewoners met dementie
Organisatorische voorwaarden voor duurzame implementatie
Lisa Christiaens, Roxanne Pensaert, Kathleen Stifkens, Hilde Lahaye & Katrin Gillis

Project Odette is een praktijkgericht onderzoeksproject waarbij onderzoekers en studenten van Odisee hogeschool in cocreatie met zorgverleners uit woonzorgcentra naar methoden zoeken om kwaliteit van leven bij ouderen in residentiële settings te verbeteren. Het onderzoeksteam trachtte de voorbije twee jaren op basis van interviews inzichten te verwerven in factoren die de implementatie van persoonsgerichte initiatieven beïnvloeden. In dit artikel worden organisatorische factoren beschreven die zowel een bevorderende als een belemmerende invloed hebben op de implementatie van de methode ‘behoeftegebaseerde zorg’. De resultaten bieden een aanzet tot reflectie over de context waarin medewerkers in woonzorgcentra zorg verlenen aan personen met dementie.

Slaap bij ouderen
Maarten J.A. Van Den Bossche, Astrid Devulder, Laura Van den Bulcke, Hannah Davidoff & Anne-Marie Peeters

De stand der wetenschap

Ondersteunde communicatie bij dementie
Louis Heylen & Toon Blux

Boekbespreking