Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gompel&Svacina bij (online) bestellingen

Algemeen

Art. 1 – Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten met Gompel&Svacina bv, Gyselstraat 94, 9100 Sint-Niklaas, BTW BE 0688.872.323, RPR Gent, afdeling Dendermonde. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Deel I Algemene bepalingen

Bestelling
Art. 2 – Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling via de website van Gompel&Svacina bv, telefonisch dan wel door het versturen van een mail, fax of brief die een bestelling inhoudt.

Prijzen
Art. 3 – Alle vermelde prijzen zijn (behoudens anders vermeld) inclusief btw en exclusief verzend- en verpakkingskosten.

Eigendomsvoorbehoud
Art. 4 – De geleverde goederen blijven eigendom van Gompel&Svacina bv, zolang Gompel&Svacina bv op grond van deze of enige andere levering nog enig bedrag van de koper te vorderen heeft. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van de magazijnen van Gompel&Svacina bv.

Betaling
Art. 5 – Behoudens andersluidende vermelding zijn al onze facturen betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. De niet-tijdige betaling van onze facturen brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest met zich mee van 10% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25,00 EUR en een maximum van 1.250,00 EUR.

Voor de invordering van schulden bij consumenten geldt volgende schadevergoeding:
• Kleiner of gelijk aan 150 EUR: maximale verhoging van 20 EUR;
• Vanaf 150,01 EUR t.e.m. 500 EUR: maximale verhoging van 30 EUR + 10% op schijf boven 150 EUR;
• Meer dan 500 EUR: maximale verhoging van 65 EUR + 5% op schijf boven 500 EUR (maximale verhoging van 2000 EUR).

Retour
Art. 6 – Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na schriftelijke toestemming van Gompel&Svacina bv.

Geschillen
Art. 7 – Klachten moeten overgemaakt worden per aangetekende brief binnen de 8 dagen na levering met opgave van datum en nummer van de factuur, klantnummer en motivatie van de klacht. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen (afdeling Dendermonde) bevoegd met toepassing van het Belgisch recht.

Deel II Overeenkomst op afstand met een consument

Art. 8 – In het geval van overeenkomst op afstand met een consument gelden volgende aanvullende bepalingen:

8.1 – Wijze van betaling, levering en leveringskosten: de bestelde goederen worden aan de consument toegezonden samen met de factuur. De consument betaalt pas na ontvangst van factuur. De leveringskosten (porti, administratie, verpakking en handeling) binnen Nederland en België bedragen eenmalig 4,95 EUR per bestelling, ongeacht het aantal producten.

8.2 – Herroepingsrecht: de consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Dit herroepingsrecht geldt niet in geval van levering van tijdschriften of levering van audio- en video-opnamen en digitale bestanden.

8.3 – De wijze van terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten: de consument zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Gompel&Svacina bv terugsturen op het adres vermeld in artikel 1. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de consument. Indien de consument het verschuldigde bedrag reeds betaald heeft, zal Gompel&Svacina bv dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, terugbetalen.

8.4 – Geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs: Gompel&Svacina bv behoudt zich het recht voor het aanbod of de prijzen te wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment dat deze online of in schriftelijke communicatie worden vermeld.

8.5 – Abonnementen gelden behoudens anders vermelde bepaling voor minimaal één jaar. Na verloop van de abonnementsperiode geldt een opzegtermijn van drie maanden.

8.6 – De consument kan met klachten terecht op het in art. 1 vermelde adres.

Gompel&Svacina bv
Gyselstraat 94, 9100 Sint Niklaas, België
www.gompel-svacina.eu, info@gompel-svacina.eu
BTW BE  0688.872.323 | RPR Gent afd. Dendermonde| IBAN BE29 7310 4496 8464 | KREDBEBB