Evenementen

Academische opening Opleiding Vredeseducatie

Jan Leyers: Allah in Europa

Met uitreiking van Vredeswijzer 1, een publicatie van Opleiding Vredeseducatie bij Gompel&Svacina

Praktisch:
Datum: dinsdag, 12 februari 2019, 19 uur
Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Auditorium 014, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen
Informatie: rogerboonen@hotmail.com

Presentatie ‘De wedstrijdschaats’ van Hans Gijsen

Op zondag 24 februari vindt om 15 uur de presentatie plaats van het boek ‘De wedstrijdschaats. Buigen of barsten‘ van Hans Gijsen.

Dit boek geeft een overzicht van de eigenschappen van een wedstrijdschaats. De auteur toont via tekeningen, formules en berekeningen wat er gebeurt als er op de schaats gereden wordt en hoe dit gunstig te beïnvloeden is om een betere techniek en betere resultaten te behalen. De ronding, buiging, afmetingen, materiaaleigenschappen, vervorming door inwerkende krachten en het ontstaan van deze krachten zijn enkele van de vele onderwerpen die in dit boek aan bod komen.


Praktisch
Datum: 24 februari 2019, vanaf 15.00 uur
Locatie: Boekhandel Van Kemenade & Hollaers, Ginnekenweg 52-54, NL-4818 JG Breda
Meer info: www.kemhol.nl (tel. 0031 76-5657066)

Boekpresentatie

Natuur, cultuur en het verdwijnen van de schepping

Gerrit Steunebrink


Op woensdag 27 februari zal dr. Gerrit Steunebrink, oud-docent Godsdienst- en Cultuurfilosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zijn nieuwe boek presenteren, getiteld: Natuur, cultuur en het verdwijnen van de schepping. Godsdienst- en cultuurfilosofische reflecties rond Immanuel Kant, Émile Durkheim en Claude Lévi-Strauss.

De auteur zal zelf een verhaal houden over het waarom van dit boek, de keuze van het thema, de keuze van de auteurs en wat ze ons nog te zeggen hebben. Maar ook prof. dr. Herman Westerink, godsdienstfilosoof en -psycholoog in Nijmegen en Leuven zal zijn licht doen schijnen op dit boek.

Dit alles onder het genot van een hapje en drankje. Welkom!


Praktisch
Datum en tijdstip: woensdag 27 februari 2019, 17.30 – 18.30 uur
Locatie: Boekhandel Roelants, Van Broechuysenstraat 34, Nijmegen
Meer informatie: https://www.roelants.nl

Studiemiddag Cahiers Politiestudies:

De essentie van het politiewerk

De Cahiers Politiestudies namen een start in 2006. Intussen zijn er niet minder dan vijftig nummers van de persen gerold. Het editorial board van het tijdschrift wilde deze gelegenheid niet ongemerkt voorbij laten gaan en stelde een feestnummer samen in samenwerking met tal van auteurs.

Tijdens de studienamiddag stellen een aantal van deze auteurs hun bijdrage voor met nadrukkelijk de centrale vraag in het achterhoofd: “In welke mate hebben deze evoluties nu al dan niet een impact gehad op de essentie van het politiewerk?” James Q. Wilson (1968) sprak over handling the situation; Michael Banton (1964) maakte het onderscheid tussen law officers en peace officers; Egon Bittner (1970) sprak over politiewerk als het stoppen van something-that-ought-not-to-be-happening-and-about-which-someone-had-better-done-something-now.

Wat zijn thans functies van de politie? Welke achtergronden zijn van belang? Wat zijn huidige praktijken? Wat zijn mogelijke rolmodellen? Tijdens de studiemiddag zullen auteurs hun visie te kennen geven en hun licht laten schijnen op de essentie van het politiewerk.


Programma

13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur: Verwelkoming en inleiding op het thema door de dagvoorzitter
Elke Devroe, doctor in de Criminologie, hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.40 uur:  De schaalgrootte van de politie doet er weinig toe
Paul Ponsaers, emeritus hoogleraar Criminologie, UGent

14.05 uur: Markante evoluties bij politie- en strafvorderingswerk
Frank Schuermans, lid van het Controleorgaan op de politionele informatie, lid van de Gegevensbeschermingsautoriteit, adv-gen. in Gent en praktijkassistent UGent (IRCP)

14.30 uur: Digitalisering brengt politie dichter bij de essentie van een gemeenschapsgerichte politiezorg
Marleen Easton, hoofddocent, vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, UGent

14.45 uur: Pauze met koffie en thee

15.20 uur: Een politieverhoor is geen koffiekransje
Marc Bockstaele, (ere)hoofdcommissaris federale gerechtelijke politie, België

15.45 uur: De toekomst van de politie: big data policing en de lessen uit het verleden
Wim Hardyns, professor, vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, UGent

16.10 uur: Afsluiting
Lodewijk Gunther Moor, secretaris van de Stichting Maatschappij en Veiligheid in Den Haag

16.15 uur: Informele borrel


Praktisch
Datum: dinsdag 19 maart 2019
Locatie: CC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren (ruime gratis parkeergelegenheid)
Deelname: € 70 (inbegrepen: Politiecahier nr. 50 ‘De essentie van politiewerk’ (ter waarde van € 35), aanwezigheidscertificaat, koffie en borrel)


Inschrijven
Meer info en inschrijven: klik hier.

Inschrijven met bestelbon? Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Geef daarin duidelijk aan: naam van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang van het evenement. U kunt zich steeds door een collega laten vervangen.

Gompel&Svacina

nodigt u van harte uit op het middagsymposium

Ruimte, energie en mobiliteit: blijvende problemen?

 

Dit middagsymposium bekijkt de huidige en toekomstige toestand van ruimtegebruik, energieverbruik en mobiliteitshinder om te zoeken naar de knoppen die bijgedraaid en afgeregeld moeten worden om de leefbaarheid van ons maatschappelijk model te maximaliseren binnen een haalbaar scenario. Wat kán nog en wat moét zeker?

Het is bestemd voor landelijke en lokale bestuurders en ambtenaren, architecten, stedenbouwkundigen, planologen, projectontwikkelaars, klimaat- en energie-experten, sociologen, politicologen, … en alle anderen die begaan zijn met ruimte, energie en mobiliteit.


Programma

13.00 uur: Ontvangst en registratie

13.30 uur: Leo Van Broeck – Vlaams Bouwmeester

Van ruimte, energie en mobiliteit naar klimaattransitie

Ruimte, energie en mobiliteit dragen de gevolgen van onze manier en onze locatie van wonen en werken. Hoe maken we de link tussen die gevolgen en het actuele klimaatdebat, aangevuurd door de bosbrossers en andere marsen van bezorgde burgers? Kortom, wat is de relatie tussen ruimte, energie, mobiliteit en zeg maar de groene hesjes?

14.20 uur: Matthias Somers – Wetenschappelijk medewerker Denktank Minerva

Van ruimte, energie en mobiliteit naar betaalbaarheid

Ruimte, energie en mobiliteit zorgen voor ‘kopbrekens’ bij de burgers. Vooral de lagere middenklasse, die zegt het nu al moeilijk te hebben, vreest voor een financiële onhaalbaarheid van de oplossingen. Wie is die lagere middenklasse? Wat zijn hun angsten? Kortom, wat is de relatie tussen ruimte, energie, mobiliteit en zeg maar de gele hesjes?

15.10 uur: Pauze

15.25 uur: Filip Canfyn – Woon- en stadsexpert, publicist

Van ruimte, energie en mobiliteit naar politieke praktijk

Hoe wonen we en waarom? Hoe denken en gedragen we ons in de samenleving en waarom? Hoe willen we dat wonen, denken en doen politiek vertaald zien? Waarom kunnen verkavelingsland, vermiddenklassing en populiberalisme van ruimte, energie en mobiliteit blijvende problemen maken?

16.15 uur: Vragen en discussie

16.35 uur: Netwerkborrel

17.00 uur: Einde


Praktisch

Datum en tijdstip: woensdag, 24 april 2019, 13.30 uur – 17.00 uur
Locatie: De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Parkeren: Waalse kaai/Vlaamse kaai (gratis) – Cammerpoorte (betalend) – Groenplaats (betalend)
Trein: Antwerpen-Centraal – Tram: Halte Sint-Andries
Deelname: € 59,- (inclusief syllabus, Gompel&Svacina-opleidingscertificaat, koffie, fris, borrel)
Informatie en inschrijven: klik hier.


Dit middagsymposium wordt georganiseerd mede naar aanleiding van het recente boek van Filip Canfyn (2019):
Waarom ruimte, energie en mobiliteit problemen zullen blijven – Verkavelingsland, vermiddenklassing, populiberalisme
(Oud-Turnhout / ’s-Hertogenbosch: Gompel&Svacina, € 27,-).

Sana vzw – Vereniging voor Gezondheid en Welzijn & Gompel&Svacina Uitgevers nodigen u van harte uit op het

Congres Trauma en ouderenzorg: heelt tijd alle wonden?

Voor professionele hulpverleners, beleidsverantwoordelijken in de domeinen gezondheid en welzijn, mantelzorgers en alle andere geïnteresseerden

In de begeleiding van ouderen worden vele professionele hulpverleners meer dan eens geconfronteerd met verhalen uit een ver verleden. Sommige van deze ervaringen uit de kinder- en jeugdtijd blijven een – vaak uiterst negatieve – invloed uitoefenen op de geestelijke gezondheid van deze senioren. Dit congres gaat in op het verband daartussen. Hierbij komen ook de bijzondere aandachtspunten voor de begeleiding en de psychotherapie bij deze ouderen uitdrukkelijk aan bod.


Programma

09.00 uur: Inloop en registratie

09.30 uur: Verwelkoming

Huug Van Gompel / Stichter-voorzitter Sana vzw; Medestichter-codirecteur Uitgeverij Gompel&Svacina.

09.40 uur: Introductie

Luc Van de Ven / Congresvoorzitter; Klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

09.50 uur: Late gevolgen van vroege trauma’s

Willeke van Zelst / Psychiater en opleider UMC Groningen.

Narigheid in de jeugd is een aantoonbare risico-indicator voor het ontwikkelen van een Post Traumatische Stressstoornis (PTSS) na een trauma ergens in het leven en heeft tot op hoge leeftijd gevolgen. Deze lezing beschrijft het optreden van psychiatrische aandoeningen, psychiatrische klachten en gezondheidszorggebruik bij ouderen in de nasleep van PTSS.

Vragen

10.40 uur: Het verband tussen trauma in de kindertijd en psychose op latere leeftijd

Lies Van Assche / Klinisch ouderenpsycholoog, neuropsycholoog en systeempsychotherapeut, Dienst Ouderenpsychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

Een psychotische stoornis die voor het eerst ontstaat na de leeftijd van 60 jaar is een erg invaliderende aandoening, die vaker voorkomt dan verwacht. Het is echter onduidelijk wat het ontstaan van wanen en hallucinaties op latere leeftijd kan verklaren. Deze lezing bespreekt de onmiddellijke en uitgestelde invloed van vroegkinderlijk trauma op laat ontstane psychose.

Vragen

11.30 uur: Ochtendpauze

11.50 uur: Welke impact kan trauma hebben op de binding met anderen?

Ilse Van Hoecke / Psychotherapeut in Lokeren en bij het CGG in Gent; Opleider BIP-opleidingsinstituut voor psychotraumatologie.

Trauma laat scherven achter in het ‘zijn’ van een mens. Dit kan betekenen dat mensen vanuit deze pijn zich anders gaan gedragen tegenover hun omgeving. Deze lezing gaat dieper in op deze relationele effecten.

Vragen

12.40 uur: Wandellunch

13.40 uur: Vergeven … maar niet vergeten. Wat als tijd niet alle wonden heelt?

Werner Vanden Eynden / Geriatrisch verpleegkundige, Diensthoofd Vesalius in Brasschaat.

Trauma’s uit een ver verleden komen in de begeleiding van ouderen vaak per toeval aan het licht. Soms komt de informatie bij mondjesmaat maar soms ook niet. Hoe ga je daarmee om? Hoe begin je een zoektocht? Of hoe puzzel je met beschikbare stukken, zonder zelf aan te vullen of te veronderstellen?

Vragen

14.30 uur: EMDR-behandeling bij kwetsbare ouderen

Marja Vink / Klinisch psycholoog; Gerion/Amsterdam UMC/VUmc en Zorgspectrum Nieuwegein.

PTSS en traumagerelateerde problematiek komen veel voor bij ouderen en hebben ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van leven. Hulpverleners tonen zich vaak pessimistisch ten aanzien van psychologische behandeling hiervan, zeker wanneer er sprake is van een psychiatrische voorgeschiedenis of cognitieve beperkingen. In hoeverre is ook bij deze groep EMDR-behandeling toepasbaar en effectief?

Vragen

15.20 uur: Middagpauze

15.40 uur: Narratieve Exposure Therapie bij ouderen

Jeanette Lely / Klinisch psycholoog, onderzoeker bij Centrum ‘45/Arq in Diemen.

Narratieve Exposure Therapie biedt ruimte voor imaginaire exposure van verschillende traumatische ervaringen in een chronologisch perspectief. Daarmee is het een zeer interessante interventie voor ouderen. Wat leert het onderzoek naar deze benadering?

Vragen

16.30 uur: Afronding

Luc Van de Ven / Congresvoorzitter; Klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

16.40: Netwerkborrel

17.15 uur: Einde


Praktisch

Locatie: De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Tijdstip: 09.30 uur – 16.40 uur
Deelnameprijs: € 110,- inclusief: Sana-opleidingscertificaat, syllabus, koffie en fris, broodjeslunch, netwerkborrel
Meer info en inschrijven, klik hier.
Diverse accreditaties worden aangevraagd

Masterproefprijs “Professor Eric Broekaert”

 

Waarvoor staat de masterproefprijs “Professor Eric Broekaert”?

Tijdens het academiejaar 2018-2019 wordt de masterproefprijs “Professor Eric Broekaert” voor de eerste keer uitgereikt. Dit initiatief is een samenwerking tussen de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent en uitgeverij Gompel&Svacina.

Professor Broekaert (1951-2016) was jarenlang hoogleraar-voorzitter van de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. De masterproefprijs wordt toegekend aan de meest verdienstelijke scriptie in het brede veld van de orthopedagogiek. De masterproefprijs “Professor Eric Broekaert” wil zo onderzoek stimuleren en honoreren dat een bijdrage levert aan de wetenschappelijke kennis rond en praktijkgerichte ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties. In de traditie van de integratieve handelingsorthopedagogiek van Professor Broekaert komen zowel fundamenteel-theoretische als empirische studies in aanmerking, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (of een combinatie van beide) kunnen worden gehanteerd. Om in aanmerking te komen dienen masterproeven aan te sluiten bij de definitie van orthopedagogiek zoals die door Eric Broekaert en collega’s werd uitgewerkt:

Orthopedagogiek is de wetenschap van het methodisch, integratief en zinvol sociaal interactief handelen in opvoedkundige situaties
die als problematisch ervaren worden, met als doel de leefsituatie, kwaliteit van leven en participatie in de maatschappij van alle
betrokkenen te verbeteren, en dit door wetenschappelijk onderbouwde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden
.”


Welke masterproeven komen in aanmerking?

Masterproeven in het vakgebied van de orthopedagogiek en ingediend aan een Belgische of Nederlandse universiteit komen in aanmerking. De masterproef dient – in brede zin – gericht te zijn op onderzoek naar de ondersteuning van (de meest) kwetsbare personen, groepen en hun context in de samenleving.

De masterproef moet beoordeeld zijn tijdens één van de afgelopen twee academiejaren (2016-2017 of 2017-2018) voor de uiterlijke indiendatum van 8 april 2019. De masterproef moet gehonoreerd zijn met een score van minstens 14/20 (of het equivalent ervan). Studenten moeten, bij het insturen van hun masterproef, tevens afgestudeerd zijn in de opleiding waartoe de masterproef behoort. Men kan slechts één keer met dezelfde masterproef deelnemen aan deze masterproefprijs.


Wat houdt de prijs in?

De laureaat ontvangt een geldprijs van 500 euro. De laureaat en de andere geselecteerde kandidaten op de shortlist krijgen tevens de mogelijkheid om een verkorte versie van hun masterproef als artikel voor te leggen aan het tijdschrift “Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk”.


Hoe deelnemen?

Volgende documenten dienen voor 8 april 2019, 24.00 uur, elektronisch te worden bezorgd via het e-mailadres orthopedagogiek@ugent.be:

  • De volledige masterproef (in het Nederlands of Engels) zoals ze werd ingediend aan een Belgische of Nederlandse universiteit;
  • Een kopie van het document waaruit een score van minstens 14/20 blijkt;
  • Een samenvatting van maximaal duizend woorden, waarin tevens de relevantie voor het orthopedagogisch werkveld en de link met de eerder aangegeven definitie van orthopedagogiek worden geduid.

Er wordt enkel rekening gehouden met tijdig én volledig ingediende voorstellen.


Hoe verloopt de procedure?

De jury is samengesteld uit vijf personen. Zij zal op basis van de ingediende stukken een shortlist van vijf masterproeven samenstellen. De genomineerden zullen hiervan op de hoogte worden gebracht. Uit deze shortlist wordt de definitieve laureaat gekozen, die de kans zal krijgen zijn of haar onderzoek voor te stellen op het onderzoekssymposium van de vakgroep Orthopedagogiek van de UGent (dat dit jaar plaatsvindt op donderdagnamiddag 13 juni 2019 in de Aula van de Universiteit Gent). Bij de beoordeling (zowel voor het samenstellen van de shortlist als bij de selectie van de laureaat) wordt rekening gehouden met volgende criteria:

  • De wetenschappelijke kwaliteit;
  • De bijdrage aan de wetenschappelijke kennis rond en praktijkgerichte ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties en/of hun netwerk;
  • De link met de hierboven aangegeven definitie van orthopedagogiek.

Bij een onvoldoende niveau van inzendingen kan de jury beslissen om de prijs niet uit te reiken. Over de beoordeling wordt geen verdere correspondentie gevoerd.


Meer informatie?

Meer informatie kan worden verkregen via orthopedagogiek@ugent.be en via http://www.orthopedagogiek.ugent.be.