Hoofdredacteur: Jan van Balkom

OnderWijsTijd jrg. 2 nr. 4. Thema: samenwerken

18,00

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: ,

SKU

OnderWijsTijd2-4

Jaargang

jrg. 2 nr. 4

Aantal pagina's

44

Uitvoering

full colour

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: ,

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via onderwijstijd@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

Werken aan inclusief onderwijs
Astrid Ottenheym

Elke onderwijsprofessional heeft een hart voor kinderen en ziet ze graag floreren. Toch vindt uitsluiting van kinderen en afhaken door kinderen nog dagelijks plaats. Binnen het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord Kennemerland (www.ppo-nk.nl) werken we met alle betrokkenen aan het verbeteren van inclusief onderwijs.

De rol van de leider bij collectief leren
Eric Verbiest

Samenwerking in het onderwijs is een veelvuldig voorkomend verschijnsel. Het kent dan ook een grote diversiteit, onder meer in thema’s (bv. intervisie of het proberen op te heffen van het lerarentekort in samenwerkende scholen); in vormen (bv. ketensamenwerking tussen het primair en secundair onderwijs of samenwerking binnen het team van één school) en in de betrokken actoren (bv. samenwerking tussen schoolleiding en bestuur, tussen leraren en ouders, tussen scholen of tussen scholen en onderzoeksinstellingen). Centraal bij samenwerking staat steeds het streven om een gezamenlijk doel of een gezamenlijke ambitie te bereiken, die men zonder die samenwerking niet of minder goed kan realiseren (Van den Broek et al., 2014).

Mudita: hoe is het met ons?
Dian Fluijt

Wat betekent Mudita en wat is de relatie tussen Mudita en het burgerschapsonderwijs? In het huidige burgerschapsonderwijs wordt veel aandacht besteed aan kennis en vaardigheden, maar het in gesprek gaan met leerlingen over wat zij onder ‘een goed mens’ verstaan, komt minder aan bod.

Interprofessioneel samenwerken
Anton Boonen & Mirjam van der Ven

Ervaringen uit de praktijk laten zien dat professionals nauwelijks zijn uitgerust om de systemen om het kind met meervoudige problematiek heen aan elkaar te verbinden, om vanuit één gedragen en integrale blik te acteren en gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de brede ontwikkeling van het kind wanneer het gaat om opvoeden, opgroeien en leren. Om aan dergelijke complexe vraagstukken te kunnen werken is interprofessioneel samenwerken een voorwaarde. Het vraagt om samenwerking tussen professionals die actief zijn in school, in de wijk en rond het gezin.

Samenwerking onderwijs en jeugdhulp in gemeente Moerdijk
Sanne van Asseldonk

Het signaal van zorgaanbieders in 2014 aan de gemeenten in West-Brabant West was heel duidelijk: wanneer zij betrokken raakten, was dat voor een kind vaak aan de late kant. Eef Schoneveld, destijds wethouder in Moerdijk: “We zijn ons bij de uitvoering van de nieuwe jeugdwet gaan richten op vroegtijdig signaleren en preventie.” Mede door dit signaal bestaat Centrum Jeugd en Gezin (CJG) van gemeente Moerdijk al vanaf 2015 uit jeugdprofessionals (voor casusregie, ambulante hulpverlening en de toeleiding naar verdere jeugdhulp), jongerenwerkers en jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau en de GGD. Tevens zijn er professionals op het gebied van leerlingenvervoer en leerlingenzorg (onderwijs).

Multidisciplinair zorgoverleg biedt onderwijsruimte
Tania Gevaert

Tijdens een schooloverleg vertellen leraren ons vaak dat ze het zeer appreciëren om een haalbare, doelgerichte aanpak te krijgen. Kleine veranderingen kunnen het verschil maken voor leraar en leerling. De leraar vraagt niet veel, maar krijgt het wel graag heel precies. Het is een evenwichtsoefening in de klas om al die verschillende persoontjes zoveel mogelijk tegemoet te komen. Doelgericht overleg tussen behandelaar en leraar kan veel verschil maken in de klaspraktijk, zoals ik hier met een aantal casussen kan aantonen.

Samen bereikt iedereen méér
Louis Cauffman

Als leren ontvangen is, dan is onderwijs haar tegenhanger. Bestaande kennis wordt op een leeftijds- en intelligentie-adequate manier gesynthetiseerd, verpakt en aangeboden op een wijze die de kans maximaliseert dat de ontvanger het kan en wil toevoegen aan wat hij/zij al weet en kan. Leren is dus aanbieden én toevoegen, leren is verpakken én uitpakken.

Schooltaal
Nanke Dokter

Je zou kunnen denken dat schooltaal en thuistaal twee verschillende soorten talen zijn, zoals Frans en Nederlands, zodat het makkelijk is om te zien wanneer er schooltaal wordt gebruikt. Bij het Frans is dat eenvoudiger dan bij schooltaal. Er is een glijdende schaal van minder naar meer schooltaalkenmerken. Je kunt dus niet zeggen dat een leerling schooltaal kan gebruiken, wel dat de leerlingen taal kunnen gebruiken waarin veel kenmerken van schooltaal te zien zijn.

Werken aan basisvaardigheden bij de overgang naar secundair onderwijs
Hans Vandenbroucke

In België groeit er onrust over het ontbreken van elementaire basisvaardigheden van een aantal leerlingen in 1B bij de start van het secundair onderwijs. Er zijn geen decretale richtlijnen omtrent het minimum-prestatieniveau van deze groep leerlingen. Het lijkt er bovendien op dat het profiel 1B wisselt al naargelang de regio of de scholengroep. Hierdoor staan leerkrachten zesde of vijfde leerjaar en leerkrachten einde BLO Basisaanbod voor een probleem: wie oriënteren ze het best naar 1B? De richtlijn ‘Wie geen getuigschrift Bao behaalt, stapt naar 1B’ biedt weinig houvast voor een gefundeerd advies. Kortom: het profiel van de leerling 1B is onduidelijk.