Hoofdredacteur: Luc Van de Ven

Senior jrg. 4 nr. 4

18,00


Jaargang

jrg. 4 nr. 4

Aantal pagina's

48

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via senior@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

Geestelijke gezondheid en senioren
Luc Van de Ven

Editoriaal

Suïcidepreventie bij ouderen: de rol en kracht van zorg- en hulpverleners
Eva Dumon, Kim Van Den Berge & Gwendolyn Portzky

Suïcide is een problematiek die veel ouderen treft. Cijfers en onderzoek tonen aan dat ouderen een belangrijke en tegelijk vaak vergeten risicogroep vormen voor het ontwikkelen van zelfmoordgedachten en het ondernemen van zelfmoordpogingen. Er rust een groot taboe op het spreken over en het aanpakken van zelfmoordgedachten bij ouderen, vanuit ouderen zelf, maar evenzeer vanuit zorgen hulpverleners. Welke factoren spelen hierin een rol? Hoe kunnen we dit taboe doorbreken en het gesprek hierover aangaan? En welke interventies kunnen helpen ter preventie van suïcide? Voor dit artikel bundelde het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) enkele actuele inzichten en onderbouwde praktijktips.

‘Verbinden’ als je traumaverleden de zorglast draagt
Ellen Gielkens

Trauma en traumabehandeling is een actueel thema. Ook bij ouderen is er steeds meer oog voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) en traumagerelateerde klachten. Desondanks wordt PTSS bij ouderen nog vaak niet goed herkend en bestaat er behandelverlegenheid of nihilisme. In dit artikel zullen we stilstaan bij de meest recente wetenschappelijke inzichten over PTSS bij ouderen. Er zal aan de hand van een casusillustratie belicht worden hoe jarenlang bestaande angst, alcoholafhankelijkheid, en stemmingswisselingen veroorzaakt kunnen worden door een lang weggestopt verleden en hoe juist de oudere dag ervoor zorgt dat de nare geschiedenis haar wurggreep verstrakt. Er wordt getoond hoe een traumagerichte behandeling gecombineerd met een traumasensitieve benadering door betrokken zorgprofessionals van meerwaarde is voor het klachtenniveau en de kwaliteit van leven, juist bij ouderen.

De Verenigingspil®, de pil die verbindend werkt
Martin De Loose

Uit de praktijk

Verkennend onderzoek rond zelfmanagement bij ouderen met een psychische kwetsbaarheid
Bieke Desplenter

Uit de praktijk

Dementiezorg omgedacht: de therapeut met een clownsneus als ingangspoort
Laura Debeuf

Uit de praktijk

Sarcopenie, de onbekende geriatrische gigant?
Laurence Lapauw , Nadjia Amini, Laura Vercauteren & Evelien Gielen

De stand der wetenschap

Fa kruis, de kritische noot
Veerle Stalmans
Geert Messiaen

De zorg voor ouderen met een psychiatrische stoornis in woonzorgcentra
Samen sterker
Cynthia Senden & Katrin Gillis

Het onderzoeksteam ouderenzorg van Odisee Hogeschool trachtte op basis van focusgroepen en individuele interviews met verantwoordelijken uit diverse actoren (n= 26) inzichten te verwerven in de bestaande noden en good practices van het werkveld, om de kwaliteit van zorg voor bewoners met een psychiatrische problematiek te verhogen. In dit artikel komen de knelpunten en succesfactoren bij het realiseren van een goede samenwerking met en ondersteuningsaanbod voor woonzorgcentra aan bod. De resultaten vormen wegwijzers voor de concrete uitwerking van een vormings- en ondersteuningsaanbod voor deze doelgroep.

Eeuwige lente
Leven met een erfelijk alzheimergen
Lies Van Assche

Boekbespreking

Uitdagingen bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen
Morag Facon, Gina Rossi, Sebastiaan P.J. van Alphen & Eva Dierckx

De stand der wetenschap