https://assoass.global

Evenementen

maria ozawa uncensored. find out this here www xnx videos

*DEADLINE VERLENGD TOT 30/06*

Masterproefprijs
“Professor Eric Broekaert”

Vrijdagnamiddag, 11 september 2020
UGent


Waarvoor staat de masterproefprijs “Professor Eric Broekaert”?

Tijdens het academiejaar 2019-2020 wordt de masterproefprijs “Professor Eric Broekaert” voor de tweede keer uitgereikt. Dit initiatief is een samenwerking tussen de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent en uitgeverij Gompel&Svacina.

Professor Broekaert (1951-2016) was jarenlang hoogleraar-voorzitter van de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. De masterproefprijs wordt toegekend aan de meest verdienstelijke scriptie in het brede veld van de orthopedagogiek. De masterproefprijs “Professor Eric Broekaert” wil zo onderzoek stimuleren en honoreren dat een bijdrage levert aan de wetenschappelijke kennis rond en praktijkgerichte ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties. In de traditie van de integratieve handelingsorthopedagogiek van Professor Broekaert komen zowel fundamenteel-theoretische als empirische studies in aanmerking, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (of een combinatie van beide) kunnen worden gehanteerd. Om in aanmerking te komen dienen masterproeven aan te sluiten bij de definitie van orthopedagogiek zoals die door Eric Broekaert en collega’s werd uitgewerkt:

“Orthopedagogiek is de wetenschap van het methodisch, integratief en zinvol sociaal interactief handelen in opvoedkundige situaties die als problematisch ervaren worden, met als doel de leefsituatie, kwaliteit van leven en participatie in de maatschappij van alle betrokkenen te verbeteren, en dit door wetenschappelijk onderbouwde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.”

Welke masterproeven komen in aanmerking?

Masterproeven in het vakgebied van de orthopedagogiek en ingediend aan een Belgische of Nederlandse universiteit komen in aanmerking. De masterproef dient – in brede zin – gericht te zijn op onderzoek naar de ondersteuning van (de meest) kwetsbare personen, groepen en hun context in de samenleving.

De masterproef moet beoordeeld zijn tijdens één van de afgelopen twee academiejaren (2017-2018 of 2018-2019) voor de uiterlijke indiendatum van 30 juni 2020. De masterproef moet gehonoreerd zijn met een score van minstens 14/20 (of het equivalent ervan). Studenten moeten, bij het insturen van hun masterproef, tevens afgestudeerd zijn in de opleiding waartoe de masterproef behoort. Men kan slechts één keer met dezelfde masterproef deelnemen aan deze masterproefprijs.

Wat houdt de prijs in?

  • De laureaat ontvangt een geldprijs van 500 euro.
  • De laureaat en de andere geselecteerde kandidaten op de shortlist krijgen tevens de mogelijkheid om een verkorte versie van hun masterproef als artikel voor te leggen aan het tijdschrift “Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk”.

Hoe deelnemen?

Volgende documenten dienen voor 30 juni 2020, 24.00 uur, elektronisch te worden bezorgd via het e-mailadres orthopedagogiek@ugent.be:

  • De volledige masterproef (in het Nederlands of Engels) zoals ze werd ingediend aan een Belgische of Nederlandse universiteit;
  • Een kopie van het document waaruit een score van minstens 14/20 blijkt;
  • Een samenvatting van maximaal duizend woorden, waarin tevens de relevantie voor het orthopedagogisch werkveld en de link met de eerder aangegeven definitie van orthopedagogiek worden geduid.

Er wordt enkel rekening gehouden met tijdig én volledig ingediende voorstellen.

Hoe verloopt de procedure?

De jury is samengesteld uit vijf personen. Zij zal op basis van de ingediende stukken een shortlist van vijf masterproeven samenstellen. De genomineerden zullen hiervan op de hoogte worden gebracht. Uit deze shortlist wordt de definitieve laureaat gekozen, die de kans zal krijgen zijn of haar onderzoek voor te stellen op het onderzoekssymposium van de vakgroep Orthopedagogiek van de UGent met als thema:

“De orthopedagoog van de toekomst”

Dit symposium staat gepland op vrijdagnamiddag 11 september 2020* in de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

* Afhankelijk van toekomstige beslissingen rond de coronamaatregelen zal de organisatie van het onderzoekssymposium en de uitreiking van de masterproefprijs verder bekeken worden. Eind juni zal beslist worden onder welke vorm dit symposium zal doorgaan.

Bij de beoordeling (zowel voor het samenstellen van de shortlist als bij de selectie van de laureaat) wordt rekening gehouden met volgende criteria:

  • De wetenschappelijke kwaliteit;
  • De bijdrage aan de wetenschappelijke kennis rond en praktijkgerichte ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties en/of hun netwerk;
  • De link met de hierboven aangegeven definitie van orthopedagogiek.

Bij een onvoldoende niveau van inzendingen kan de jury beslissen om de prijs niet uit te reiken. Over de beoordeling wordt geen verdere correspondentie gevoerd.

Meer informatie?

Meer informatie kan worden verkregen via orthopedagogiek@ugent.be.

Redactie Cahiers Politiestudies en Gompel&Svacina Uitgevers

nodigen u uit op de

Studiemiddag

“Toezicht op de Politie”

Donderdag 24 september 2020

“De Stroming” – Europazaal, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Studiemiddag Toezicht op de politie

De Commissie Evaluatie Politiewet 2012 die de hervorming van de Nederlandse politie onderzocht, constateerde dat politie kampt met ‘verantwoordingsoverlast’. Er moet teveel worden verantwoord. En dat kost niet alleen geld en energie, maar leidt ook soms tot defensief gedrag en onverschilligheid, in plaats van een reflectieve en lerende houding.

Ook België kent een veelheid aan toezichtmechanismen, waardoor politiemensen maar burgers in de wirwar van regelgeving soms door het bos de bomen niet meer zien. Volgens de vergelijkende studie uit Cahier Politiestudies 55  (Toezicht op de politie) lijkt onafhankelijk extern toezicht in Nederland dan weer te ontbreken. In België bestaat niet alleen onafhankelijk toezicht met het Vast Comité voor Toezicht op de Politiediensten (Comité P). Ook werd onlangs ook het Controleorgaan op de Politionele Informatie (CoC) opgericht.

De onderzoeksrechter, die in België een belangrijke toezichtstaak op politie heeft, wordt in Nederland anders ingevuld.

  • Hoe verhoudt extern toezicht zich tot tuchtrecht en disciplinaire maatregelen?
  • En bestaat er ook toezicht op de diverse gemeentelijke ambtenaren met politionele bevoegdheden?

Deze studiemiddag leidt ons, aan de hand van prominente sprekers, door al deze vraagstukken heen. Het Cahier Politiestudies 55 (dat elke deelnemer aangeboden krijgt) belicht in 14 bijdragen uiteraard nog diverse andere aspecten van toezicht. Tijdens de discussie met de zaal wordt ook de Nederlandse situatie tegen het licht gehouden en kan u van gedachten wisselen met de sprekers.

 


Programma

13.30     Verwelkoming en dagindeling

Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35 – 13.45 “Inleiding op het thema en voorstelling gasteditoren Cahier toezicht”

Elke Devroe – dagvoorzitter, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies en piloot van Cahier 55

13.40 – 14.00 “Toezicht op de toepassing en handhaving van GAS-inbreuken”

Werner Van Herle – Afdelingshoofd Preventie en Veiligheid van de stad Mechelen
De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) geven lokale besturen de mogelijkheid om de openbare orde via een eigen handhavingsbeleid te garanderen. Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeenteraad lokale ambtenaren machtigen om GAS-inbreuken vast te stellen en zo de handhavingscapaciteit van politie verhogen. Maar wie houdt dan toezicht op deze ambtenaren?

14.00 – 14.25     “Toezicht door het Controleorgaan op de politionele informatie”

Frank Schuermans – Lid-raadsheer in het Controleorgaan op de Politionele Informatie (COC), advocaat-generaal te Gent en praktijk-assistent privacy en gegevensbeschermingsrecht Universiteit Gent.
Het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) is sinds 1998 een toezichtsorgaan op de politie dat specifiek focust op de politionele informatiehuishouding. Het is sinds 2014 een collaterale instelling van het federale parlement en neemt deel aan het extern onafhankelijk toezicht op de politie. Door de nieuwe Europese en nationale privacyregels, heeft het een belangrijke metamorfose ondergaan. Vooral het domein van de gegevensbescherming doet sinds 2018 in de dagelijkse politiewerking meer en meer zijn intrede. Het COC neemt hierbij onder meer de rol op van politionele dataprotectieautoriteit.

14.25 – 14.45     Koffiepauze

14.45      “Het huidig toezicht op het gebruik van surveillancetechnologie door de lokale politie in België”

Rosamunde van Brakel – Onderzoeksprofessor Law, Science, Technology & Social Studies, Vrije Universiteit Brussel
In deze lezing wordt bestudeerd of de huidige toezichtsmaatregelen op de lokale politie in België voldoende zijn om nieuwe technologische ontwikkelingen aan te pakken. Hoe kan dit worden verbeterd? Is het traditioneel kader dat toezicht op de politie regelt voldoende om de risico’s van nieuwe technologieën op te vangen?

15.05     “De rol van de onderzoeksrechter als toezichthouder”

Joery Matthys, Docent Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden, Den Haag
Toezicht op het gerechtelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van toezicht. De onderzoeksrechter neemt hiërarchisch de leiding in dit onderzoek en kan in dit opzicht een toezichthouder op de politie worden genoemd. Althans, dat is de huidige structuur, want er was nogal wat (politieke) controverse over afgelopen tijd. Zouden we die onderzoekrechter, die zoveel capaciteit opslorpt van politiediensten en niet aan te sturen is door het Openbaar Ministerie, niet beter afschaffen? Of omvormen naar een rechter van het onderzoek zodat deze een toezichthouder wordt op het OM? In deze korte lezing wordt de rol van de onderzoeksrechter als toezichthouder gepresenteerd evenals de voor- en nadelen van zijn functie.

15.25     Discussie en besluit

o.l.v. Lodewijk Gunter Moor, Algemeen Editor en redacteur Nederland Cahiers Politiestudies

16.00     Netwerkdrink


Waar?

De Stroming – Europazaal

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Te voet: 20’ Centraal Station; 15’ Waalse Kaai en Vlaamse Kaai (gratis parkeren); 10’ Sint-Michielskaai (gratis parkeren); 10’ Parkeergarage Groenplaats (betalend); 5’ Parkeergarage Cammerpoorte (betalend); Tram: 5’ van Centraal Station tot Groenplaats

Corona-proof: maximaal 30 deelnemers. Schrijf tijdig in want vol = vol!

Wanneer?

Donderdag, 24 september, 13.30 – 16.00 uur

Inschrijven

Deelnameprijs: 65 euro

Inbegrepen: nascholingsattest, koffie en fris, borrel, gratis exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 55 “Toezicht op de Politie” (t.w.v. 35 euro)

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Inschrijven: Klik hier

Meer over het boek: volgt nog. 

Gompel&Svacina Uitgevers

nodigen u van harte uit op het

Congres Ouderenzorg: Help, ik vergeet

Milde cognitieve beperking en beginnende dementie


Het falen van hersenfuncties is wellicht het grootste angstbeeld van ouder wordende mensen. Dit congres besteedt volle aandacht aan innovatieve diagnostiek, behandeling en begeleiding van milde cognitieve beperking en beginnende dementie.

Het richt zich tot iedereen die direct of indirect betrokken is bij de zorg voor ouderen.


Programma

09.00 uur: Inloop en registratie

09.30 uur: Introductie

Luc Van de Ven / congresvoorzitter; klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

09.40 uur: Rol en beperkingen van hersenbeeldvorming bij de diagnose van dementie

Prof. dr. François-Laurent De Winter / ouderenpsychiater, UPC KU Leuven; Faculteit Geneeskunde KU Leuven.

Abnormale veranderingen in de hersenen kunnen leiden tot een cognitieve stoornis of zelfs tot een dementie. De hersenbeeldvorming is – ondanks beperkingen – essentieel bij het ontrafelen van de oorzaak van cognitieve achteruitgang. Ook de bestaande medicamenteuze behandelingen bij dementie komen aan bod: wat werkt en wat weinig of niet?

Vragen en opmerkingen

10.30 uur: Vroege detectie van dementie: zin en onzin van screeningsinstrumenten

Prof. dr. Eva Dierckx / psycholoog, Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen; stafmedewerker Onderzoek, Alexianen Zorggroep, Tienen.

In de klinische praktijk worden diverse screeningsinstrumenten gehanteerd om cognitieve problemen op te sporen en de ernst ervan vast te stellen. Deze instrumenten hebben vele voordelen, maar er zijn tegelijk ook heel wat valkuilen te vermijden. Belangrijke screeningsinstrumenten zullen kritisch onder de loep worden genomen.

Vragen en opmerkingen

11.20 uur: Pauze

11.40 uur: Multidisciplinaire ambulante revalidatie bij ouderen met milde cognitieve beperkingen

Dr. Lies Van Assche / klinisch neuropsycholoog en systeemtherapeut, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

Jonas Devroey / kinesitherapeut, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

Katrien Cambré/ ergotherapeut, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

Hoe kan een cognitieve en functionele revalidatie bij een oudere met milde cognitieve beperkingen verlopen? Aan de hand van een casus worden de concrete interventies voorgelegd en verantwoord. Meteen krijgt het belang van multimodaal werken met het oog op generaliseerbaarheid,  het leren accepteren van beperkingen en het betrekken van de context bij dit proces, een bijzondere klemtoon.

Vragen en opmerkingen

12.40 uur: Wandellunch

13.40 uur: Help, met mij is niks mis! Of toch wel?

Drs. Peter Smits / klinisch psycholoog, Sint-Maartenskliniek, Nijmegen, Neurorevalidatie, Zorgprogramma Brein in Beweging.

Gediagnosticeerd worden met MCI brengt vanzelfsprekend emoties met zich mee. Wat hangt er (eigenlijk) boven je hoofd? Iedereen reageert op een eigen manier. Hoe kun je deze emoties begeleiden?

Vragen en opmerkingen

14.30 uur: Begeleiding van mantelzorgers: subtiele mix van aandacht voor hun emoties en ervaringen en informatie op maat

Dr. Sara Mahieu / psycholoog, referentiepersoon dementie, Woon- en Zorgcentrum Den Olm, Bonheiden.

Bij de confrontatie met cognitieve beperkingen zal elke familie op een eigen manier reageren. De verschillende rouwreacties en de familiedynamiek spelen een essentiële rol. De begeleiding van de familieleden is dan ook een erg belangrijk aspect. Er zijn ook specifieke aandachtspunten voor de professionele hulpverlener in deze begeleiding.

Vragen en opmerkingen

15.40 uur: Pauze

16.00 uur: Een filosofische reflectie over cognitieve afhankelijkheid en hoe een maatschappij dit hanteert

Prof. em. dr. Toon Vandevelde / filosoof en economist, Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven.

Er zijn heel wat filosofische bespiegelingen over cognitieve aandoeningen, de positie van toenemende afhankelijkheid, de impact op identiteit en over de wijze waarop de omgeving en de maatschappij hiermee omgaan.

Vragen en opmerkingen

16.30 uur: Afronding

Luc Van de Ven / Congresvoorzitter; klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

16.40 uur: Netwerkborrel

17.10 uur: Einde


Waar

De Stroming 

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Te voet: 20’ Centraal Station; 15’ Waalse Kaai en Vlaamse Kaai (gratis parkeren); 10’ Parkeergarage Groenplaats (betalend); 5’ Parkeergarage Cammerpoorte (betalend); Tram: 5’ van Centraal Station tot Groenplaats

Wanneer

Gewijzigde datum: Donderdag, 1 oktober 2020, 9.30 uur – 16.40 uur  

Inschrijven

Deelname: € 99, incl. 21% btw

Inbegrepen: Opleidingsgetuigschrift, syllabus, koffie, thee, fris, broodjeslunch, fruit, borrel

Inschrijven: klik hier

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren

Annuleren kan enkel per email of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.

Redactie Cahiers Politiestudies en Gompel&Svacina Uitgevers

nodigen u uit op de

Studiemiddag

“Politie en cybercrime”

Donderdag 22 oktober 2020

“De Stroming” – Europazaal, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen


De digitalisering van onze samenleving werkt door in nieuwe vormen van criminaliteit, overkoepelend aangeduid als cybercrime. Deze studiemiddag gaat dieper in op de verschillende vormen die allemaal deel uitmaken van hetzelfde fenomeen. Aan bod komen onder meer: sexting, hacking, helpdeskfraude, phishing, malware verspreiding, DDoS-aanvallen en botnets.

Voor welke uitdagingen staan de Nederlandse en Belgische politie bij de aanpak van dit fenomeen? Opsporing en bewijs verzamelen in de digitale wereld is immers niet zo eenvoudig.

Wat kan politie zelfstandig ondernemen en wanneer is een tussenkomst van de  procureur des Konings of de onderzoeksrechter verplicht? Verder wordt ingezoomd op slachtoffers van cybercriminaliteit (waar kunnen zij terecht?) en meer specifiek slachtoffers van sexting en relationeel geweld.

Elke deelnemer ontvangt het Cahier 56 ‘Politie en cybercrime’ (met 12 bijdragen). Daarin leest u ook bijdragen over daders van cybercrime , de mogelijkheden van privaat-publieke samenwerking, de rol van de burgemeester en van lokale risicocommunicatie bij de aanpak van complexe digitale veiligheidsvraagstukken.


Programma

13.30–13.35  Verwelkoming

Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35–13.45  Inleiding op het thema en voorstelling gasteditoren Cahier 56

Elke Devroe (dagvoorzitter), Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.45–14.05  Cybercrime? Terminologie en aanpak door de Nederlandse politie

Wouter Stol, Lector Cybersafety Politieacademie, hoogleraar Politiestudies aan de Open Universiteit Nederland (gevraagd)

14.05–14.25  Bewijsvergaring door politieambtenaren: de inbeslagname van IT-systemen

Sofie Royer, Senior researcher, CiTiP, KU Leuven

Mag een politieambtenaar een smartphone doorzoeken die hij aantreft tijdens een fouillering? Kan hij de informatie kopiëren? Wat als de smartphone beveiligd is? Tot hoever strekt de bevoegdheid van politieambtenaren als ze in de digitale wereld bewijs verzamelen en vanaf wanneer is de tussenkomst van de procureur des Konings of de onderzoeksrechter verplicht? Wat zijn de gevolgen als de bevoegdheidsregels werden miskend? Deze lezing biedt een antwoord op deze vragen en een overzicht van de recente rechtspraak over de inbeslagname van smartphones en andere IT-systemen.

14.25–14.55  Koffiepauze

14.55–15.15  Zwijgen is zilver, spreken is goud: aangiftegedrag en zoeken van sociale steun door cybercrime-slachtoffers

Lies de Kimpe, Doctoraal onderzoeker in de Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (MIOS) en Universiteit Gent (imec-mict)

Thom Snaphaan, Doctoraatsonderzoeker en assistent, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht, Faculteit Recht en Criminologie, Universiteit Gent

Tot op heden is er weinig bekend over wat een individu doet nadat hij/zij slachtoffer werd van cybercriminaliteit. Deze lezing gaat daarom dieper in op twee mogelijke acties die slachtoffers kunnen ondernemen namelijk formeel melding maken van het incident, en informeel hulp zoeken bij vrienden en familie. Aan de hand van Vlaams onderzoek wordt nagegaan waar incidenten zoal worden gemeld en welke factoren de kans vergroten dat een cybercrime-incident formeel of informeel wordt besproken.

15.15–15.35  Gewenste en ongewenste intimiteit online: Jongeren, sexting en relationeel geweld

Michel Walrave, Hoogleraar Departement Communicatiewetenschappen, Onderzoeksgroep MIOS, Universiteit Antwerpen

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het leven van jongeren. Ook voor intieme communicatie worden verschillende apps gebruikt. Sexting gebeurt in de meeste gevallen in alle vertrouwen en respect. Soms wordt echter druk uitgevoerd of worden intieme beelden misbruikt. Zijn jongeren zich bewust van de risico’s? Wat is de rol van sexting binnen relaties? In welke mate worden jongeren geconfronteerd met druk en met secundaire sexting? Hoe gaan jongeren om met vormen van online agressie, zoals cyberrelationeel geweld?

15.35–16.00  Discussie en besluit 

Christianne de Poot, Hoogleraar Criminalistiek, Vrije Universiteit Amsterdam; Lector Forensisch Onderzoek, Politieacademie en Hogeschool van Amsterdam; waarnemend hoofd en senior onderzoeker afdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties, WODC.

16.00–16.30  Netwerkdrink


Waar?

De Stroming – Europazaal

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Te voet: 20’ Centraal Station; 15’ Waalse Kaai en Vlaamse Kaai (gratis parkeren); 10’ Sint-Michielskaai (gratis parkeren); 10’ Parkeergarage Groenplaats (betalend); 5’ Parkeergarage Cammerpoorte (betalend); Tram: 5’ van Centraal Station tot Groenplaats

Corona-proof: maximaal 30 deelnemers / tijdig inschrijven: vol = vol!

Wanneer?

Donderdag, 22 oktober, 13.30 – 16.00 uur

Inschrijven

Deelnameprijs: 65 euro

Inbegrepen: nascholingsattest, koffie en fris, borrel, gratis exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 56 “Politie en cybercrime” (t.w.v. 35 euro)

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Inschrijven: Klik hier

Meer over het boek: volgt nog. 

Redactie Cahiers Politiestudies en Gompel&Svacina Uitgevers

nodigen u uit op de

Studiemiddag

“Politie in crisissituaties”

Donderdag 28 januari 2021

“De Stroming” – Europazaal, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen


De politie is één van de belangrijkste actoren in de hedendaagse crisis- en rampenbestrijding, maar krijgt in die hoedanigheid betrekkelijk weinig wetenschappelijke aandacht. Recente  crisissituaties, zoals de Europese vluchtelingencrisis, vermissingen in Nederland of de terroristische aanslagen in Brussel, illustreren niet alleen dat de politie een belangrijke rol speelt, maar evengoed dat de rol en aard van politiewerk ten tijde van crises aan constante veranderingen onderhevig is. In dit Cahier wordt een antwoord gezocht op de vraag hoe goed politieorganisaties in Nederland en België voorbereid zijn op nieuwe crises en rampen? Onderwerpen die aan bod komen zijn: de relaties tussen politie, brandweer en andere hulpdiensten ten tijde van crisis; politiehervormingen en de gevolgen voor politie-inzet inzet bij crises en rampen; het nieuwe Belgische wettelijke kader dat de structuren aanreikt; de interactie tussen burgers en politie tijdens crisissituaties (of vermissingen) en adhoc besluitvormingprocessen onder toenemende druk.


Programma

Volgt nog.


Waar?

De Stroming – Europazaal

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Te voet: 20’ Centraal Station; 15’ Waalse Kaai en Vlaamse Kaai (gratis parkeren); 10’ Sint-Michielskaai (gratis parkeren); 10’ Parkeergarage Groenplaats (betalend); 5’ Parkeergarage Cammerpoorte (betalend); Tram: 5’ van Centraal Station tot Groenplaats

Wanneer?

Donderdag, 28 januari, 13.30 – 16.00 uur

Inschrijven

Deelnameprijs: 65 euro

Inbegrepen: nascholingsattest, koffie en fris, borrel, gratis exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 55 “Toezicht op de Politie” (t.w.v. 35 euro)

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Inschrijven: Klik hier

Meer over het boek: volgt nog. 

find out indian tubekitty