Hoofdredacteur: Elke Devroe
Algemene editoren: Paul Ponsaers & Lodewijk Gunther Moor

0-Cahiers Politiestudies – ABO 2024

145,00

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: , , ,

Omvang

4 themanummers per jaar

Verschijnt in

februari, mei, september, december

Aantal pagina's

ca. 250 blz. per boek

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: , , ,

Beschrijving

Cahiers politiestudies

 

Cahiers Politiestudies is een kwartaalreeks die zich richt op hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over politiële vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren.

Kernredactie
Elke Devroe (hoofdredacteur)
Paul Ponsaers
Lodewijk Gunther Moor

Redactie
Marc Cools
Philippe De Baets
Mariëlle den Hengst
Sofie De Kimpe
Janine Janssen
Timo Kansil
Auke van Dijk
Antoinette Verhage


Opzet
De kwartaalreeks is multidisciplinair opgezet, waarbij criminologie een prominente plaats krijgt naast andere disciplines. De reeks wordt begeleid door een internationale redactieraad. De redactieraad waakt over de kwaliteit van de ingediende manuscripten dankzij een internationale double blind peerreview-procedure en ontwikkelt een proactief beleid met het oog op het samenstellen van thematische volumes. Daartoe worden gasteditoren in België en Nederland aangezocht.

Doelgroep
Zowel wetenschappers (academici, beleidsondersteunende onderzoekers, opleidingscentra en bibliotheken) als practici afkomstig uit politie, justitie en belendende domeinen vinden hier een forum. De Cahiers Politiestudies zijn uitgegroeid tot betekenisvolle thematische naslagwerken, met zowel wetenschappelijke als praktijkgerichte bijdragen die voor de politie en voor ruimere beroepskringen en academici een onmisbaar instrument zijn. Een instrument dat een degelijk en professioneel overzicht biedt van een eigentijds thema.

Cahiers Politiestudies overzichtsfolder


Abonneren
De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel (4 themanummers per jaar). Een jaarabonnement kost € 145,- + € 9,95 eenmalige bijdrage in de verzendkosten in Benelux (incl. btw) (buiten Benelux: + €27,- euro verzendkost). Een abonnement kan jaarlijks worden opgezegd vóór 1 december van de lopende jaargang. Neemt u een abonnement in de loop van een jaargang, dan ontvangt u ook de reeds verschenen delen van die jaargang.

Abonnees kunnen de cahiers ook gratis digitaal lezen via Google Play en de App Store.

Een los exemplaar (gedrukt) kost € 39,- (incl. btw).
Een los exemplaar (e-book pdf) kost € 29,25 (incl. btw).

Een abonnement aanvragen kan via CPS@Spabonneeservice.nl of door het formulier in te vullen via de bovenstaande knop “Abonneren”.
Een los exemplaar bestellen kan via www.gompel-svacina.eu.


Premiumformule “Vrienden van de Cahiers Politiestudies”:

• 5 gedrukte exemplaren per aflevering voor eigen gebruik of verspreiding naar believen (20 Cahiers per jaargang dus, op 1 adres);
• digitale toegang via Google Play en de App Store (smartphone of tablet);
• één gratis toegang tot elke Cahierstudienamiddag, live of digitaal (vier keer per jaargang dus); én
• een bijzondere vermelding als “Vriend van de Cahiers Politiestudies” op de website van het tijdschrift (cahierspolitiestudies.eu).

Bijdrage premiumformule: € 500,- incl. btw (waarde ruim € 984,75).


Huidige jaargang 2024

Cahier 70: Misbruik van beelden
Gasteditoren: Michel Walrave, Catherine Van de Heyning, Janine Janssen, Emile Kolthoff

Digitale media zijn in een recordtijd de virtuele omgevingen bij uitstek geworden voor communicatie en informatie. Deze technologische ontwikkelingen kunnen echter ook leiden tot misbruik van beelden. Zo heeft de niet-consensuele verspreiding van intieme beelden belangrijke negatieve gevolgen. Eveneens kunnen deepfakes en memes haatdragende boodschappen verspreiden. Hoe moet politie met deze nieuwe realiteit omgaan? En hoe kan ze, op haar beurt, gebruik maken van beelden (vb. videoverhoor, filmen van politieoptreden, bodycam)? Dit Cahier analyseert verschillende vormen van beeldmisbruik op sociale media enerzijds, met aandacht voor de motieven en gevolgen, het juridische kader en de uitdagingen voor politiewerk. Bijzondere aandacht wordt  besteed aan de politiële opsporing (toelaatbaarheid van bewijsmateriaal), de problemen en uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Ook wordt onderzocht hoe beelden over politie de verbeelding aanspreken (true crime, politieseries).

Cahier 71: Diversiteit  
Gasteditoren: Sofie De Kimpe, Janine Janssen, Sabine Hinrichs, Lodewijk Gunther Moor

De politie opereert in een bonte wereld. Regelmatig wordt de vraag gesteld in hoeverre de politieorganisatie daadwerkelijk die diversiteit representeert. Hoe wit of gekleurd is de politie eigenlijk? Aan de buitenklant, maar evenzeer aan de binnenkant?  Bij diversiteitsbeleid gaat het niet alleen om aandacht voor de etnische en culturele achtergrond, maar ook om leeftijd, seksuele oriëntatie en gender van medewerkers. In dit themanummer is de focus met name gericht op de etnische en culturele achtergrond. Wat betekent ‘Black Lives Matter’ voor de politie in België en Nederland? Ruim vijf jaar geleden besteedden we al eens aandacht aan etnisch profileren. Hoe is het daar tegenwoordig mee gesteld? En lukt het de politie inmiddels beter om collega’s met een migratieachtergrond niet alleen binnen te halen, maar ook binnen te houden?

Cahier 72: Noodzakelijk politiebeleid. Uitdagingen voor de politie
Gasteditoren: Paul Ponsaers, Elke Devroe, Lodewijk Gunther Moor

Zowel in België als in Nederland onderging de politie een ingrijpende hervorming. Vandaag gaat het slecht met de politie, en dat dient gezegd te worden. Mettertijd doen zich de gebreken gevoelen, die noodzakelijk geremedieerd dienen te worden. In dit Cahier wordt op heldere wijze aangegeven wat die gebreken dan wel zijn in beide landen en hoe die verholpen zouden kunnen worden. Er wordt met dit Cahier gewerkt aan een grootschalig evenement om de stand van zaken aan te kaarten en het politiebeleid te hoeden voor verdere erosie. Zowel wetenschappers als praktijkmensen doen hun inbreng. Het is immers tijd om man en paard te noemen en niet langer rond de problemen heen te lopen.

Cahier 73: Politie en wetenschap
Gasteditoren: Auke van Dijk, Antoinette Verhage, Willy Bruggeman, Jaco van Hoorn, Jan Terpstra

De politiepraktijk verhoudt zich niet vanzelfsprekend tot wetenschappelijk onderzoek. Het traditionele beeld is dat van de wetenschappers in de ivoren toren op grote afstand van de politieagenten op straat. Wetenschappers zijn dan vooral bezig met kennisvragen terwijl het de politieagenten gaat over het nut van onderzoek voor de praktijk. De afgelopen twee decennia is er veel veranderd in de relatie tussen politie en wetenschap. De academische waardering voor praktijkkennis is toegenomen en er wordt in toenemende mate onderzoek gedaan in en met de praktijk. Binnen de politie is het belang van een wetenschappelijke onderbouwing van beleid en uitvoering toegenomen. De politie is een kennisintensieve uitvoeringsorganisatie geworden maar de verhouding tussen politiepraktijk en wetenschappelijk onderzoek is nog niet uitgekristalliseerd. In dit cahier wordt op basis van concrete voorbeelden getoond welke kansen en risico’s zich voordoen met het oog op de – verwachte of gewenste – toekomstige verhouding tussen beide domeinen.


Vooruitblik jaargang 2025

Cahier 74: Politie en drugs
Gasteditoren: Sofie De Kimpe, Dirk Korf, Toine Spapens, Steven Debbaut

Politie en drugs zijn sinds de criminalisering van bepaalde genotsmiddelen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat is het huidige criminaliteitsbeeld aangaande drugs bij de politie in België en Nederland? De politionele recherche lijkt ontzettend veel energie te besteden aan de strijd tegen drughandel en -traffic. De vraag rijst wat dit nu allemaal oplevert. Hoe is het gesteld met het drugsbeleid in België en in Nederland? Kennen we andere vormen van politioneel drugbeleid in de wereld en wat leveren die op? Welk effect heeft het Belgische en Nederlandse drugbeleid teweeggebracht? Wat is de outcome van dit beleid ten aanzien van druggebruik? Het gebruik van drugs en de handel in drugs kan men moeilijk beschouwen als eenzelfde probleem en vergen een divergente aanpak. Hoe benadert men beide problemen in België en in Nederland? Zijn er verschillen en met welk verschillend resultaat? En tot slot, welke perverse neveneffecten, zoals ondermijning maar ook corruptie in de landbouw, zien we verschijnen naar aanleiding van het drugbeleid?

Cahier 75: Politie, inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten
Gasteditoren: Philippe De Baets, Marc Cools, Peter Klerks, Joery Matthys

De verhouding tussen politie- en inlichtingendiensten hangt historisch gezien nauw samen met de totstandkoming van het politiebestel onder Franse impuls, gericht op het inwinnen van informatie. Het maakt nu deel uit van een integraal veiligheidsdispositief, waarbij het verzamelen en delen van informatie cruciaal is geworden in de strijd tegen het terrorisme. De finaliteit van inlichtingen- en politiediensten mag dan wel verschillend van aard zijn, de realiteit op het terrein vraagt om meer en betere samenwerking. Proactief handelen noopt tot het slopen van sommige ‘gegevensbeschotten’ tussen politie-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze evolutie staat op gespannen voet met de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden en vereist voorafgaandelijk een fundamenteel maatschappelijk debat. Centraal hierin staat de afruil tussen burgerrechten en veiligheid.

Cahier 76: De financiële kant van criminaliteit
Gasteditoren: Thom Snaphaan, Antoinette Verhage, Geert Delrue, Wim Huisman, Manon Hoekstra

Veel vormen van (georganiseerde) criminaliteit zijn winstgedreven. De maatschappelijke effecten die hiermee samenhangen zijn ernstig en onmiskenbaar, denk aan het invloeien van crimineel geld in het legale systeem en excessief geweld. Dergelijke maatschappelijke schade is ook een resultaat van de winstgedreven fraudevormen waarbij legitieme bedrijven misbruik maken van het financiële stelsel. Mensen en organisaties die frauderen en oneerlijk ondernemen, kosten de samenleving niet alleen veel geld, maar kunnen ook een gevaar vormen voor de betrouwbaarheid van de producten of diensten die worden geleverd. Gelijk aan de variëteit van deze delicten, hun verschijningsvormen en de betrokken plegers, zijn ook de actoren die zich richten op de financiële kant van de aanpak van deze vormen van criminaliteit divers. Zowel operationeel-tactisch als beleidsmatig en strategisch zijn er diverse actoren actief binnen dit domein. Naast de verschillende toezichthoudende organisaties spelen verder ook private partijen, de zogenoemde poortwachters, in zowel België als Nederland een belangrijke rol. Ze leveren een relevante bijdrage aan de preventie en het kunnen bestrijden van deze vormen van criminaliteit. In dit Cahier zal een overzicht gegeven worden van de actuele stand van zaken op dit thema, en zal op basis daarvan de balans worden opgemaakt: hoe evolueren praktijk, beleid en onderzoek, en waar ligt ruimte voor verbetering?

Cahier 77: Digitalisering van het politiewerk
Gasteditoren: Mariëlle den Hengst, Sofie De Kimpe, Evelien De Pauw, Wim Broer

Digitalisering, het gebruik van digitale technologieën in het politiewerk, is al even aan de gang en zal ook in de komende jaren veranderingen in het politiewerk met zich meebrengen. Politiefunctionarissen hebben steeds meer digitale hulpmiddelen tot hun beschikking. Door deze hulpmiddelen is informatie makkelijker beschikbaar. Door mobiele technologie zijn ook steeds meer hulpmiddelen meteen op straat in te zetten. Sociale media ondersteunen en veranderen de communicatie tussen politie en burgers. Processen versnellen door de inzet van technologieën. Welke competenties en vaardigheden zijn nodig? In hoeverre beïnvloedt digitalisering het welzijn van politiemensen? Hoe ervaren ook burgers de steeds verdergaande digitalisering van politiewerk? Wat is de impact van digitalisering op de uitvoering van het politiewerk?


Terugblik jaargang 2023

Cahier 66: Big data policing
Gasteditoren: Thom Snaphaan, Wim Hardyns, Auke van Dijk, Remco Spithoven, Rosamunde Van Brakel

Nieuwe technologieën ontwikkelen zich sneller dan ooit en dat creëert tegelijk kansen en uitdagingen voor de politieorganisatie. Politiediensten worden vandaag geconfronteerd met enorme hoeveelheden data, soms gestructureerd, maar veelal ongestructureerde informatiestromen. Het gebruik van artificiële intelligentie en big data staat centraal in dit Cahier, maar het gaat niet uitsluitend over de praktische toepassingen hiervan. In bredere zin wordt gereflecteerd over de ontwikkelingen inzake big data policing en de manier waarop een verantwoorde inbedding in de politieorganisatie tot stand kan komen.

Cahier 67: Politie en nieuwe spanningen
Gasteditoren: Timo Kansil, Paul Ponsaers, Renze Salet, Philippe De Baets

Polarisatie en ongenoegen onder burgers leiden tot nieuwe spanningen in de samenleving en protesten tegen overheidsbeleid. Daarbij gaat het over beleid op terreinen als klimaat, dierenwelzijn, racisme en – niet in de laatste plaats – de coronapandemie. De uitingen van deze protesten zijn zichtbaar in legitieme en geplande demonstraties. Maar ook in snel opkomende acties die mede door sociale media schijnbaar uit het niets worden gemobiliseerd. En die zich kunnen vermengen met verschillende extremistische acties. Deze nieuwe maatschappelijke spanningen stellen de nodige vragen aan het politieoptreden. Operationeel betreft het vragen over de intelligencepositie en het handelingsperspectief. Vragen met een meer strategisch karakter betreft de wijze waarop de politie zich heeft te verhouden tot polariserende tendensen en tot politiek en bestuur. Ook dient de vraag zich aan hoe de politie omgaat met interne manifestaties van deze nieuwe spanningen.

Cahier 68: Politiële strategie
Gasteditoren: Antoinette Verhage, Timo Kansil, Kim Loyens, Lodewijk Gunther Moor

Een maatschappij in snelle ontwikkeling vraagt een politie die zich kan aanpassen, een flexibele politie. Dat houdt in dat de politieorganisatie in staat moet zijn om van strategie te veranderen op verschillende vlakken. In dit Cahier willen we zowel de uitdagingen die steeds weer flexibiliteit vragen (technologie, nieuwe fenomenen, maatschappelijke evoluties) als de aanpassingen (bijvoorbeeld in het kader van human resources management, strategie en aanpak) die dit met zich meebrengt aan bod laten komen. We willen daarbij speciaal aandacht hebben voor de soms moeilijke spagaat tussen de nood aan ad-hoc oplossingen enerzijds en het belang van het ontwikkelen van langetermijnvisies anderzijds.

Cahier 69: Kunstcriminaliteit en politie
Gasteditoren: Mathias Desmet, Amber Gardeyn, Richard Bronswijk, Marc Cools

De politionele aanpak van kunstcriminaliteit is in België en Nederland een onderbelicht thema. Nochtans genereert dit fenomeen criminele opbrengsten en is de culturele schade aanzienlijk. Kunstcriminaliteit – of criminaliteit tegen cultureel erfgoed – uit zich in verschillende transnationale vormen: diefstal, plundering en illegale handel in cultuurgoederen, vernieling van cultureel erfgoed tijdens militaire conflicten of maatschappelijke onrust, iconoclasme, vervalsing en fraude, en witwassen van crimineel geld. De kunstmarkt is per definitie geglobaliseerd en wordt gedragen door actoren die werken met internationale tussenpersonen. Ze is matig gereguleerd, moeilijk te controleren, en discretie en geheimhouding heersen. De collusie tussen de criminele onder- en bovenwereld noodzaakt een internationale politionele en beleidsmatige visie.

Abonneren


Digitaal lezen

Lees het tijdschrift nu ook online op uw computer. INLOGGEN KLIK HIER

Het tijdschrift kan ook digitaal op een tablet of smartphone gelezen worden met de ‘Tijdschriftenmandapp’.

Hoe?

  • Ga naar iTunes of Google Play store en zoek de app Tijdschriftenmand.
  • Download en installeer de app.

Voor iOS: https://itunes.apple.com/nl/app/tijdschriftenmand/id919499193?mt=8
Voor android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.nowmedia.emagazine2.spabonneeservice

Abonnees kunnen in de Tijdschriftenmand-app of online inloggen met hun klantnummer (niet: e-mailadres) en wachtwoord. Het wachtwoord ontvangt u automatisch per e-mail zodra uw abonnement is geregistreerd. (De afzender van deze e-mail met wachtwoord is gens@spabonneeservice.nl. Kijk desgevallend ook uw reclame- of spammap na.)

Inloggegevens vergeten? Mail naar: gens@spabonneeservice.nl

Vrienden van de Cahiers Politiestudies

Premiumformule “Vrienden van de Cahiers Politiestudies”:

  • 5 gedrukte exemplaren per aflevering voor eigen gebruik of verspreiding naar believen (20 Cahiers per jaargang dus, op 1 adres);
  • digitale toegang via Google Play en de App Store (smartphone of tablet);
  • één gratis toegang tot elke Cahierstudienamiddag, live of digitaal (vier keer per jaargang dus); én
  • een bijzondere vermelding als “Vriend van de Cahiers Politiestudies” op de website van het tijdschrift (cahierspolitiestudies.eu).

Bijdrage premiumformule: € 500,- incl. btw (waarde ruim € 984,75).