WEBINAR ‘Politie en strategie’

74,95

Categorie:

Gegevens deelnemer

*
*
*

Categorie:

Beschrijving

Een maatschappij in snelle ontwikkeling vraagt een politie die zich kan aanpassen, een flexibele politie. Dat houdt in dat de politieorganisatie in staat moet zijn om van strategie te veranderen op verschillende vlakken.

Dit webinar belicht de uitdagingen die steeds weer flexibiliteit vragen (technologie, nieuwe fenomenen, maatschappelijke evoluties). Als tegenhanger, komen de aanpassingen aan bod die dit met zich meebrengt – bijvoorbeeld in het kader van human resources management, strategie en aanpak. Bijzondere aandacht gaat naar de soms moeilijke spagaat tussen de nood aan ad-hoc oplossingen en het belang van het ontwikkelen van langetermijnvisies.


Webinar

Elke deelnemer krijgt het Cahier Politiestudies nummer 68 ‘Politiële strategie’ (Gompel&Svacina uitgevers) enkele dagen voor het webinar per post toegestuurd. U krijgt de kans na elke lezing aan het debat deel te nemen door vragen te stellen en te stemmen naar aanleiding van stellingen. Tot slot worden de belangrijkste pijnpunten blootgelegd door een van de gasteditoren van Cahier 68.


Waar?

Live WEBINAR vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen – deelnemers krijgen een link per e-mail toegestuurd, en het Cahier ‘Politie en nieuwe spanningen’ enkele dagen voor aanvang van het webinar als documentatie per post.

U volgt zelf comfortabel bij u thuis of op kantoor.

Wanneer?

Donderdag, 28 september 2023, 13.30-16.30 uur

Inschrijven

Deelnameprijs: 74,95 euro (incl. 4,95 euro bijdrage in de verzendkosten)

Inbegrepen: 1 exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 68 enkele dagen voor het webinar per post toegestuurd.

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie, … indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.


Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.

Programma

13.30   Verwelkoming en spelregels Webinar

Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35 – 13.45 Voorstelling Cahierwerking, gast-editoren Cahier 68 en dagindeling
Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies 

13.45 – 14.05 Strategie opgeschaald. Tien jaar strategiseren bij de Nederlandse politie
Timo Kansil, Directeur operatiën van het Korps Nationale Politie

  • In deze lezing wordt het thema toegelicht. Waarom een Cahier wijden aan strategie en wat betekent strategie voor de politie? Tevens wordt geschetst hoe de Nederlandse politie de afgelopen tien jaar haar strategie heeft gevormd. Politie werd in Nederland naar een nationaal niveau opgeschaald. Daarom ligt het voor de hand dat ook de strategie werd opgeschaald. In welke mate en hoe dat heeft plaatsgevonden?

14.05 – 14.20 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

14.20 – 14.40 Een strategisch HR-beleid voor de Belgische politie

Dominique Van Ryckeghem, Directrice-Generaal middelenbeheer en de informatie (DGR), federale politie België en Ann Massei, beleidsadviseur DGR, federale politie België

  • Deze lezing schetst de realisatie van de HRM-visie van de Geïntegreerde Politie, de ontwikkeling van het HR-beleid en de uitwerking van een aantal concrete HR-werven. De laatste jaren werd hier in België vooruitgang in geboekt. De leidende principes, “De mens achter de medewerker staat centraal, de beleidsvoorbereiding gebeurt evidence-based, vanuit een brede invalshoek en participatief”, worden concreet toegepast op een aantal werven: de rekrutering en selectie, politieonderwijs, loopbaanmanagement, leiderschap, diversiteit en inclusie. De lezing sluit af met een aantal kritieke succesfactoren.

14.40 – 14.55 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

14.55 – 15.05  Koffiepauze

15.05 – 15.25  Is de Belgische politie flexibel genoeg?

Willy Bruggeman, Voorzitter federale politieraad België

  • De Geïntegreerde Belgische Politie was al verscheidene malen het voorwerp van organisatorische ingrepen. Vooral de federale politie lijdt onder aanhoudende besparingen. Het statuut en de regelgeving zijn complex en niet van aard om een dynamische respons te verzekeren op nieuwe problemen die zich aandienen. In de context van een snel evoluerende maatschappij is dit problematisch. Om een boutade te gebruiken: ‘De toestand is ernstig, maar niet hopeloos’. Deze lezing reikt handvatten aan om dit te verhelpen.

15.25 – 15.40 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

15.40 – 16.00 Patriarchale politieleiders verspeelden geloofwaardigheid

Peter Klerks, Lector Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde aan de Nederlandse Politieacademie, raadadviseur bij het Openbaar Ministerie.

  • Deze bijdrage behandelt volgende punten: Bij het ontwerpen en bouwen van de Nationale Politie speelde de wetenschap geen rol. De korpsleiding onderschatte de complexiteit van de bestelhervorming. Dit resulteerde in onverantwoorde schaalvergroting, vervreemding en enorme stress bij bazen en professionals, falende strategische personeelsplanning, verzwakt politieonderwijs en verminderde operationele slagkracht. Machtsprocessen binnen en rond de politieorganisatie zijn ten onrechte niet gethematiseerd in de politiewetenschap. Falend leiderschap is binnen de politie een taboe.

16.00 – 16.15 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

16.15 – 16.30 Enkele kritische bedenkingen en afsluiting. Bespreking van Cahier 68
Lodewijk Gunther Moor, editorial board Cahier Politiestudies en gasteditor.

Praktisch

Waar?

Live WEBINAR vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen.
U volgt zelf comfortabel bij u thuis of op kantoor.

Wanneer?

Donderdag 28 september 2023

Inschrijven

Deelnameprijs: 74,95 euro

Inbegrepen: gratis exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 68 ‘Politiële strategie’ (t.w.v. 43,95 euro) per post toegestuurd. Bijdrage in de verzendkosten: 4,95 euro.

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.