Online studiemiddag ‘Sektarische bewegingen’

 

Online studiemiddag ‘Sektarische bewegingen’

65,00

Categorie:

Gegevens deelnemer:

*
*
*

Categorie:

Beschrijving

‘Het Belgische Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties trekt aan de alarmbel: de opvolging van sekten in België loopt flink mank. Dat blijkt ook uit een rapport van de toezichthouder van de inlichtingendiensten.’ (DeMorgen, mei 2021; Knack, april 2021)

‘Hoe Nederland sekten uit het zicht verliest. Hoe is het mogelijk dat een groep van zeven mensen in een Drents dorpje [Ruinerwold] zo lang onder de radar kon blijven, zonder dat dit opviel bij overheidsinstanties?’  (HP/De Tijd, nov. 2019)

“‘Slachtoffers durven niet naar politie’ Moet sektemeldpunt terugkomen?” (rtlnieuws, nov. 2020)

 

De COVID-19 crisis bracht ook de problematiek van sektarische ontsporingen opnieuw in de schijnwerpers. Zo signaleerde de Belgische sektewaakhond IACSSO een toenemend aantal onrustwekkende meldingen: de volksgezondheid komt in het gevaar doordat sekten preventieve en vaccinatie-inspanningen dreigen te ondermijnen.

De terreuraanslagen in Europa leidden tot een heroriëntatie van mensen en middelen naar het contra-terrorisme. De sektarische dimensie van radicaliseringsprocessen in islamistische en extreem-rechtse groeperingen werd vooralsnog onvoldoende tegen het licht gehouden. In een opmerkelijk recent vonnis werd de vereniging Christengemeente (Getuigen van Jehova) onlangs in eerste aanleg in Gent veroordeeld  op grond van de anti-discriminatiewetgeving.  De uitdagingen worden er echter niet minder om. Het sektelandschap evolueert immers snel en past zich vrij flexibel aan de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden aan. Vaak is er ook een internationale dimensie. De handhavingsinspanningen hinken echter achterop. De slachtoffers dreigen hierdoor in de kou te blijven staan.

Experten en hulpverleners luiden daarom meer en meer via de media de alarmbel.

  • Wat zijn sektarische bewegingen?
  • Hoe werken de mechanismen van hersenspoeling, financiële oplichting en seksueel misbruik?
  • Is het strafbaar iemand bij een sekte in te lijven?
  • Wat kan politie concreet doen als de familie of buren aangifte doen?

Deze en andere vragen komen in dit webinar aan bod.

WEBINAR – Elke deelnemer krijgt het Cahier Politiestudies nummer 60 ‘Sektarische bewegingen’ (Gompel&Svacina Uitgevers) per post toegestuurd.

U krijgt de kans na elke lezing aan het debat deel te nemen door vragen te stellen en te stemmen naar aanleiding van stellingen. Tot slot worden de belangrijkste pijnpunten bij detectie, opsporing en vervolging van sektarische bewegingen blootgelegd door een van de gasteditoren van cahier 60. Tevens worden pistes voor de toekomst aangereikt door sprekers en deelnemers samengevat.

 


Waar?

Live WEBINAR vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen – deelnemers krijgen een link per e-mail toegestuurd, en het Cahier ‘Sektarische bewegingen’ als documentatie per post.

U volgt zelf comfortabel bij u thuis of op kantoor.

Wanneer?

Donderdag, 16 september 2021

Inschrijven

Deelnameprijs: 65 euro

Inbegrepen: nascholingsattest en exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 60 ‘Sektarische bewegingen’ per post toegestuurd

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.


Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.

 

Programma

13.30     Verwelkoming en spelregels Webinar

Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35 – 13.45 “Inleiding op het thema, voorstelling gast-editoren Cahier “Sektarische bewegingen” (Cahier 60) en dagindeling

Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur
Cahiers Politiestudies

13.45 – 14.05 “Gijzelaars in een ideologische fuik. Hoe komt men in een sekte terecht? En hoe geraakt men er weer uit?”

Johan Braeckman, gewoon hoogleraar wijsbegeerte en wetenschapsgeschiedenis, Universiteit Gent.Deze lezing kadert het fenomeen ‘sektarische bewegingen’. Zo komen de kenmerken van sektes aan bod en de manier waarop mensen lid worden van sekten (psychosociale aspecten). De spreker licht toe wanneer het lidmaatschap gevaarlijk wordt en sekten schadelijk worden. Ook gaat aandacht naar de nadelige gevolgen en de wijze waarop we dit fenomeen maatschappelijk kunnen aanpakken.

Professor Braeckman was van 1999 tot 2003 vast lid van de raad van bestuur van het “Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties” (IACSSO). De werking van dit instituut komt in deze lezing ook aan bod.

14.05 – 14.20 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

14.20 – 14.40    “De-pluralisatie als probleem, re-pluralisatie als uitdaging”

Christophe Busch, Directeur Hannah Arendt Instituut, criminoloog

Er bestaat wel degelijk een verband tussen sektarische bewegingen en radicale bewegingen. Radicalisering koppelen we de laatste decennia snel aan (gewelddadig) extremisme of terrorisme. De onderliggende mechanismen die mensen doen afglijden in hun denken en handelen zijn echter niet nieuw. In deze lezing wordt dieper ingegaan op de gelijkenissen en verschillen tussen radicalisering bij sektarische, religieuze en politiek-ideologische bewegingen.

14.40 – 14.55 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

14.55 – 15.05     Pauze

15.05 – 15.25  “Kadering van het fenomeen sektarische bewegingen”

Anton van Wijk, directeur bureau Beke, Arnhem

Deze voordracht gaat over de vraag waarom mensen zich aansluiten bij sektarische groeperingen en welke misstanden zij kunnen ervaren. Het blijkt een ingewikkelde interactie tussen leider, lid en medeleden. Er wordt ingegaan op de vraag waarom mensen een sekte verlaten en hoe zij daarop terugkijken.

15.25 – 15.40 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

15.40 – 16.00   “Hoe kan de opsporing effectiever optreden bij misstanden binnen gesloten groepen?”

Karin Krijnen, operationeel manager “Meld Misdaad Anoniem”

De misstanden die slachtoffers binnen gesloten groepen overkomen, hebben vaak een enorme impact op hen en hun naasten. Soms gaat het om strafbare feiten. Juist dan speelt schaamte een grote rol en is de aangiftebereidheid laag. Deze strafbare feiten zijn bovendien moeilijk te bewijzen in een strafzaak, waardoor er nauwelijks veroordelingen zijn. Daarnaast ontbreekt het aan inhoudelijke kennis binnen de politie over de mechanismen binnen gesloten groepen. De groepsdwang wordt veelal niet onderkend, waardoor het slachtoffer op onbegrip stuit. “Het was toch de eigen keuze om bij de groep te blijven”, is een veelgehoorde uitspraak bij politiediensten. Tot slot leiden psychologische misstanden, die op zichzelf niet strafbaar zijn, vaak wel tot strafbare feiten. Het is daardoor lastig om vroegtijdig een interventie te kunnen verrichten.

 

16.00 – 16.15 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

16.15 – 16.30 Samenvatting en afsluiting

Philippe De Baets, piloot (gasteditor) Cahier 60 en lid van de kernredactie.

 

Praktisch

Waar?

Live WEBINAR vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen.
U volgt zelf comfortabel bij u thuis of op kantoor.

Wanneer?

Donderdag, 16 september 2021

Inschrijven

Deelnameprijs: 65 euro

Inbegrepen: nascholingsattest en gratis exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 60 ‘Sektarische bewegingen’ per post toegestuurd

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.